آموزش زبان کاتلین – درس ۱۹ (Getter و Setter)

نویسنده : سید ایوب کوکبی ۱۲ آذر ۱۳۹۷

آموزش زبان کاتلین – درس 19 (Getter و Setter)

قبل از شروع بحث getter و setter شما را ارجاع می‌دهم به درس قبلی یعنی کلاس و اشیاء. در برنامه‌نویسی از getter برای دریافت مقدار یک پراپرتی و از setter برای مقداردهی یک پراپرتی استفاده می‌شود. در کاتلین getter و setterها اختیاری هستند و اگر شما آن را نسازید، کمپایلر به صورت خودکار تولیدشان می‌کند.

طرزکار getter و setter در کاتلین

class Person {
  var name: String = "defaultValue"
}

کد بالا معادل کد پایین است:

class Person {
  var name: String = "defaultValue"

  // getter
  get() = field

  // setter
  set(value) {
    field = value
  }
}

وقتی کلاس Person را نمونه‌سازی می‌کنید و شی‌ای از آن می‌سازید، با مقداردهی پراپرتی name تابع setter فراخوانی شده و field را به آن مقدار ست می‌کند:

val p = Person()
p.name = "jack"

حالا وقتی به پراپرتی name دسترسی پیدا می‌کنیم، مقدار field را دریافت می‌کنیم چون get()=field است.

println("${p.name}")

یک مثال عملی:

fun main(args: Array<String>) {

  val p = Person()
  p.name = "jack"
  println("${p.name}")
}

class Person {
  var name: String = "defaultValue"

  get() = field

  set(value) {
    field = value
  }
}

خروجی:

jack

این طرز کار پیش‌فرض getter و setter است. با این حال شما می‌توانید مقدار پراپرتی را با استفاده از getter و setter به چیزی که می‌خواهید تغیر دهید. در واقع کمی منطق به آن اضافه کنید.

fun main(args: Array<String>) {

  val maria = Girl()
  maria.actualAge = 15
  maria.age = 15
  println("Maria: actual age = ${maria.actualAge}")
  println("Maria: pretended age = ${maria.age}")

  val angela = Girl()
  angela.actualAge = 35
  angela.age = 35
  println("Angela: actual age = ${angela.actualAge}")
  println("Angela: pretended age = ${angela.age}")
}

class Girl {
  var age: Int = 0
  get() = field
  set(value) {
    field = if (value < 18)
      ۱۸
    else if (value >= 18 && value <= 30)
      value
    else
      value-3
  }

  var actualAge: Int = 0
}

خروجی:

Maria: actual age = 15
Maria: pretended age = 18
Angela: actual age = 35
Angela: pretended age = 32

اینجا پراپرتی actualAge به همان صورتی که انتظار داریم کار می‌کند. با این حال داخل setter منطقی اضافه شده که مقدار پراپرتی age را تغییر می‌دهد.

بخوانید  آموزش زبان کاتلین - درس 1 (ساخت اولین برنامه)

سید ایوب کوکبی

نویسنده و مترجم...

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *